Jong Management

Lidmaatschap

Voordat je lid kunt worden van Jong Management, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Aan welke criteria moet ik voldoen?

• Je bent een ondernemer, directeur of leidinggevende binnen een marktgerichte organisatie;
• die vanuit een managementfunctie leiding geeft aan personen en bedrijfsprocessen;
• die bereid actief is te participeren in onze vereniging;
• en bij aanvang van het lidmaatschap niet ouder is dan 38 jaar.

Daarnaast mag het lidmaatschap niet leiden tot een oververtegenwoordiging van de betreffende beroepsgroep in de kring. Het bestuur van de betreffende kring kan je hier meer over vertellen.

Val je binnen de doelgroep en wil je vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen? Meld je dan als geïnteresseerde aan via het contactformulier!

Contributie en opzeggen

Tijdens de HB-vergadering op 9 februari 2023 heeft het hoofdbestuur besloten de landelijk contributie voor het jaar 2023 vast te stellen op € 290,-. Dit betekent een verhoging c.q. inflatiecorrectie van € 15,-. Deze verhoging is ingegeven vanuit het oogpunt om de landelijke toegevoegde waarde en kwaliteit van de vereniging op peil te houden. Eveneens is door het hoofdbestuur besloten een jaarlijkse inflatiecorrectie op de contributie door te voeren gebaseerd op de CPI met een maximum van 5% per jaar.

Bij nieuwe leden wordt eenmalig een bedrag van € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Hiervan doneert Jong Management €15,- aan het Harry van de Kamp fonds. Dit fonds is in 2022 door Jong Management opgericht en bedoeld om in het geval van overlijden van een JM-lid de kinderen iets na te laten. Naast ons JM-netwerk zorgen we ook voor een financieel steuntje in de rug bij de start van het volwassen leven. In 2021 is JM lid Marcelle ons helaas ontvallen, het bedrag dat in 2023 wordt opgehaald zal dit jaar geheel ten goede komen voor haar dochter (zie https://www.jongmanagement.nl/marcelle).

In alle gevallen (ook indien een lid de 'JM-pensioengerechtigde leeftijd' bereikt) moet het lidmaatschap vóór 1 december (per 13 februari 2019 aangepast en van kracht, zonder terugwerkende kracht. Was voorheen 1 november) schriftelijk (via info@jongmanagement.nl) worden opgezegd bij het landelijk secretariaat van Jong Management in Den Haag, conform artikel 15 lid 3 van onze statuten. Deze statuten zijn hier terug te vinden of worden op verzoek toegezonden.