Jong Management

Organisatie

Jong Management kent een Dagelijks Bestuur (DB), een Algemene Ledenvergadering (ALV) en een Hoofdbestuur (HB). Lokaal zijn het de Kringbesturen die evenementen en activiteiten organiseren. Op landelijk niveau zorgt het Dagelijks Bestuur voor het overkoepelende beleid en voor de organisatie van enkele landelijke evenementen. Het HB en de ALV controleren het DB en bewaken daarmee de koers van de vereniging.

Jong Management bestaat uit 29 lokale kringen. Deze kringen zijn geen officiële juridische entiteiten maar worden wel bestuurd door een eigen bestuur (variërend van 3 tot 7 bestuursleden). Op landelijk niveau opereert het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB is statutair belast met het bestuur van de vereniging en bestaat doorgaans uit 6 leden. De vereniging, en in het bijzonder het DB, wordt ondersteund vanuit het Landelijk Secretariaat (LS). Jong Management Internationaal is een soort losse kring die open staat voor alle internationaal georiënteerde leden.

1. De algemene ledenvergadering van JM komt twee maal per jaar bijeen: eenmaal in juni en tijdens het congres van in oktober. Tijdens de algemene ledenvergadering brengt het DB verslag uit en legt verantwoording af van het gevoerde bestuur. Naast de verantwoording worden eventueel nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur geïntroduceerd.

2. Het Hoofdbestuur wordt gevormd door de kringbestuurders. Elke kring heeft het recht om twee afgevaardigden te sturen naar het HB, meestal de voorzitter en de secretaris van de kring. Het HB komt ook tweemaal per jaar bijeen. Het Hoofdbestuur dient als klankbord voor het DB en ter besluitvorming.

3. Het Dagelijks Bestuur
Het DB houdt zich bezig met de dagelijkse leiding van Jong Management. Het DB bestaat uit een voorzitter, vice- voorzitter, penningmeester, secretaris en een of meerdere algemeen bestuursleden. Zij vergadert ongeveer één keer per maand.

De rol van het DB is de leden van JM ondersteunen door met behulp van nut, fun en verdieping in te spelen op de behoefte van de leden. Tevens draagt het DB bij aan het ‘smoel geven’ van de vereniging (externe communicatie). De rol van het DB is een faciliterende rol die de verenigingsdoelstelling van persoonlijk en zakelijk groeien ondersteunt. De individuele rollen binnen het bestuur worden transparant gemaakt, zodat het voor een ieder duidelijk is wie wat doet.