Jong Management

Privacy

Jong Management verwerkt persoonsgegevens van leden, aspirant-leden en oud-leden. Op deze pagina willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

De bescherming van persoonsgegevens is met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 extra onder de aandacht gekomen. De opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens moet zorgen voor duidelijkheid en transparantie als het gaat over de opslag en verwerking van persoonsgegevens. Jij moet de controle hebben over jouw gegevens.

In het kort

Wat?
Wil je weten welke gegevens wij van je hebben? Log daarvoor in op de beveiligde omgeving van mijn.jongmanagement.nl. Je vindt hier een overzicht van je gegevens, en je kan hier tevens aangeven welke gegevens mogen worden gepubliceerd op de website en inzichtelijk zijn voor andere leden. Hier kun je ook zelf eventuele wijzigingen doorgeven. Weet je jouw inloggegevens niet? Via de website en mijn.jongmanagement.nl kan je bij de optie ‘wachtwoord vergeten’ een link ophalen. Daarmee kan je jouw wachtwoord (opnieuw) aanmaken.

Waarom?
We verwerken persoonsgegevens omdat je lid bent, wilt worden of bent geweest. We moeten je kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten, want die betreffen de kern van ons bestaan en doelstelling. En zonder factuurgegevens kunnen we geen contributie innen, tevens vrij essentieel.

Wie?
We delen de gegevens met enkele derden, bijvoorbeeld met VNO-NCW. Dit doen we zodat je onder andere een uitnodiging kunt ontvangen voor de Bilderbergconferentie en hun magazine in de brievenbus krijgt. Met de regio verenigingen VNO-NCW Midden en Brabant/Zeeland hebben we tevens een officieel samenwerkingsverband. Ook met hen delen we enkele persoonsgegevens zodat we voor de betreffende leden het dubbellidmaatschap kunnen faciliteren.

Het complete verhaal

Wij doen er alles aan om de privacy van de leden, aspirant-leden, alumni en oud-leden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de betreffende persoons- en bedrijfsgegevens. Jong Management houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document (Privacy Statement);
  • De verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van alle persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van alle rechten en wettelijke verplichtingen omtrent persoonsgegevens, en de betreffende personen hierop willen wijzen en deze respecteren.

Privacy Statement Jong Management

Als Jong Management zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en (een deel) van je bedrijfsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin vragen hebt, neem dan contact op met het landelijk secretariaat via info@jongmanagement.nl.